دیدار وگفتگو
1398/2/24
دیدار وگفتگو
دیدار وگفتگو
دیدار وگفتگو
دیدار حاج آقا چاه بری مسئول عقیدتی سیاسی نیروی دریایی سیرجان با امام جمعه محترم حاج آقا جهانبانی درجوارحرم مطهر امامزاده سلطان سیداحمد (ع)./