اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
1398/2/27
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه به امامت امام جمعه محترم وبا حضورهمیشگی مردم ومسئولین بخش ساردوئیه./