دیدار نماینده شهرستانهای جیرفت وعنبرآباد با امام جمعه شهرستان عنبرآباد حاج آقا بامری
1400/6/30
دیدار نماینده شهرستانهای جیرفت وعنبرآباد با امام جمعه شهرستان عنبرآباد حاج آقا بامری