جلسه برنامه ریزی زیر سازی محوطه مصلی با حضور معاون فرماندار ،امام جمعه شهردار، بخشدار مرکزی ،اداره راه وشهرسازی
1400/5/10
جلسه برنامه ریزی زیر سازی محوطه مصلی با حضور معاون فرماندار ،امام جمعه شهردار، بخشدار مرکزی ،اداره راه وشهرسازی
جلسه برنامه ريزي زير سازي محوطه مصلي با حضور معاون فرماندار، امام جمعه، شهردار ،بخشدار مرکزي ،اداره راه وشهرسازي در اين جلسه تصميم گرفته شد زير سازي محوطه مصلي جهت اسفالت با همکاري ادارات فوق الذکر انجام سود